Hlavná stránka
Kontakt
Odkaz na hlavnú stránku
Odkaz na prehľad rodinných domov
Odkaz na individuálnu projekciu
Odkaz na prehľad referencií
Odkaz na prehľad partnerov
Odkaz na blog
Odkaz na kontaktné údaje

Ponúkame vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie, cez projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie až po realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia a inžiniering.

So všetkým Vám poradíme, preto neváhajte a zavolajte. Najbližší pracovník vás navštívi a od začiatku vás oboznámi s postupom potrebným práve pre váš prípad.

Podklady potrebné pre vyhotovenie individuálneho projektu:
- Územnoplánovacia informácia pre danú lokalitu
- Polohopis a výškopis pozemku
- Hranice parciel, parcelné čísla nehnuteľností vlastných aj susedných parciel
- Jestvujúce objekty na vlastnej aj susednej parcele
- Poloha inžinierskych sietí
- Body napojenia dotknutých sietí, ich dimenzie, atď.
- Kópia listu vlastníctvaObrázok projektu pre územné rozhodnutie
Projekt pre vydanie územného rozhodnutia
V prípade, že v územnom pláne vašej obce niečo nesedí, je potrebné vypracovať projekt pre územné rozhodnutie. Ponúkame ho ku každému projektu rodinného domu.

Projekt preukazuje najmä:

- to, že stavba je navrhnutá v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou
- architektonické riešenie stavby
- hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie
- osadenie objektu na pozemku a vyznačenie inžinierskych sietí
- stavebnotechnické a konštrukčné riešenie stavby
- požiadavky stavby na napojenie na inžinierske siete
- stavebnotechnické a konštrukčné riešenie stavby
- budúcu prevádzku stavby alebo výrobu
- vplyv stavby na životné prostredie

a obsahuje:

textovú časť
- technické správy
- výpočty

grafickú časť
- situačný výkres
- pôdorysy jednotlivých podlaží
- rezy
- pohľady
- vizualizáciuObrázok projektu pre stavebné povolenie
Projekt pre vydanie stavebného povolenia
Projekt pre stavebné povolenie preukazuje presne aká stavba má na danom pozemku stáť. Ďalej účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby, predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby..

Projekt obsahuje:

textovú časť
- technické správy
- výpočty

grafickú časť
- situačný výkres
- pôdorysy jednotlivých podlaží
- rezy
- pohľady
- vizualizáciu